Dünyanın ve ülkemizin gelişmesi, teknolojik buluşlar ve yenilikler hayatın birçok unsurunun yeniden gözden geçirilmesi gerektirmektedir. Bu bağlamda öğretmenlerin geleneksel olarak bilinen sorumluluklarının ve özelliklerinin de değişmesi gerekmektedir. Öğretmenler, öğrencilerine bu becerileri aktarmaya çalışırken, 21. yüzyıl becerilerini de önemsemeli ve benimsemelidir. Bu bağlamda öğretmenlerin sahip olması gereken bazı bilgi, beceri ve tutumların belirlenmesi üzerinde durulmuştur. Başka bir deyişle, öğretmenleri yetiştirmede ihtiyaç duyulan ve çağa uygun hale getiren çeşitli standart veya yeterliliklerin belirlenmesi söz konusu olmaktadır.[1].Öğretmenlerin kendilerinden beklenen yeterliliklere sahip olmaları ve bu yeterliliklere dayanarak araştırmacı kimliklerine bürünmeleri ve mevcut eğitim araştırmalarından yararlanmaları, uzmanlıklarına, becerilerine ve deneyimlerine olumlu katkı sağlayacaktır. [2] Öğretmen adaylarının bilimsel becerilerinin kazanması için bilimsel araştırma yöntemleri ve Eğitimde araştırma derslerinin birkaçı verilmektedir

Bilimsel Araştırma Yöntemi

Bilimsel araştırma, bilimin amacına göre güvenilir çözümleri amaçlar, sistematik ve sistemli bir şekilde veri toplar, verileri analiz eder, araştırma sonuçlarını değerlendirir ve yorumlar ve araştırma sonuçlarını raporlar. Bilimsel araştırma, “temel araştırma” ve “uygulamalı araştırma” olarak ikiye ayrılır. Temel araştırma mevcut bilgi sistemlerine yeni bilgi eklemeyi amaçlarken, uygulamalı araştırma sorunları çözmek için ortaya çıkan bilgiyi kullanır. [3]

Bilimsel Araştırma Türleri

Keşifsel araştırma: konuyu ortaya çıkarmaya çalışan bir araştırma türüdür ve araştırmacı mevcut araştırma çalışmalarına çok az güvenir. Araştırılan konu hakkında yeterince bilgi topladıktan sonra, veriler eksik veya yetersiz olsa bile genel durum hakkında bir profil çizer.

Tanımlayıcı Araştırma: Bir olguyu betimleyen ve düzenli gözlemleri içeren araştırma türüdür. Açıklayıcı Araştırma: Olguların nedenlerini açıklamak için gözlemlerden türeyen ve tahminde bulunan araştırma türüdür.

Tahmin Edici Araştırma: Değişkenler arasındaki doğrulanabilir görgül ilişkilere ve açıklanabilir nedenlere dayalı olarak, gelecek olaylar üzerine kurulu bildirimdir[4]

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARAŞTIRMA BECERİLERİ ÜZERİNE LİTERATÜR TARAMASI

Öğretmen adaylarının Bilimsel Araştırma Süreciyle alakalı literatürü incelerek bilimsel araştırmaya ilişkin detaylı tanımlama yapamadıkları saptanmıştır. Öğretmen adayların aldıkları derslerin teoride kalarak uygulamaya geçemediği ve yapılandırılamadığı çıkarımında bulunulmuştur.

Tablo 1’de, öğretmen adaylarının bilimsel araştırmanın tanımına ilişkin görüşleri incelendiğinde, büyük çoğunluğunun (%38) bir problem cümlesinin bilimsel yöntemler kullanılarak sonuca ulaştırıldığı bir süreç olarak ifade ettikleri görülmektedir. Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya ilişkin detaylı tanımlamalar yapamadıkları saptanmıştır.

 

 

 

Tablo 4’te bilimsel araştırma sürecinin her aşamasına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri incelendiğinde, öğretmen adaylarının yarısının “bilmiyorum” cevabını verdiği oldukça dikkat çekicidir. Bu sonuç, öğretmeni adaylarının bilimsel araştırma süreci ile ilgili derslerde edindikleri bilgileri yapılandırmadıklarını ve a araştırma sürecine aktif olarak katılmadıklarını gösterir.[5]

Dr. Şener Büyüköztürk’ün yapmış olduğu araştırma tezini incelenerek ilkokul öğretmenlerinin araştırma düzeyleri ve bu konudaki fikirlerini ortalama ve standart sapma kullanarak tablo 1 de verilmiştir.

Araştırma incelendiğinde öğretmen adayların araştırma yeterliliklerine sahip olmadığı çıkarımında bulunulmuştur. Bu sorunun nedeninin hizmet öncesi eğitimde araştırma becerisi kazandıracak eğitimlerin öğretim programında yeterince yer verilmemesidir. Bu araştırmaların bulgularına göre Araştırma ve ölçme- değerlendirme dersi alan biri ile bu dersleri almayan biri arasında araştırma alanında daha yeterli olduğu ortaya çıkmıştır. Bir diğer neden ise öğretmen adaylarının teoride kalarak uygulamada yeterinde çalışmalar yapmamasıdır.

Öğretmen adaylarının sorgulama becerilerinin incelenmesi literatürü incelendiğinde öğretmen adaylarına sorulan sorular neticesinde çıkarımda bulunulmuştur.

[7]

Öğretmen adayları bilgi edilme konusunda zorluk yaşamadıkları ve kendini ifade edebilme ve özgüven konusunda problem yaşadıkları araştırma literatürü incelenerek tespit edilmiştir.

[1] Yavuz, Özkaral, ve Yıldız, “SDU International Journal of Educational Studies”.

[2] “Küçükoğlu vd. - 2013 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİNE İ.pdf”.

[3] Yanpar Yelken, Yokuş, ve Uygur, “Bilimsel Araştırmaları İnceleme ve Değerlendirme Ölçütleri ve Tarama Araştırmaları İçin Analitik Puanlama Anahtarı”.

[4] “Usta- Bilimsel Araştırmalarda Yapısal Etmenler ve Evrele.pdf”.

[5] Küçükoğlu, Taşgin, ve Çeli̇K, “ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME”

[6] Büyüköztürk, “İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ARAŞTIRMA YETERLİKLERİ

[7] “Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerilerinin İncelenmesi (Examining the Inquiry Skills of Pre-Service Teachers) - Tuğba BEDİR-- Burcu DUMAN | Journal of Turkish Studies”.

0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.